دل نوشته اگه دیدی کسی از تنهایش لذت میبره، بدون راز قشنگی توی دلش داره! و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی! بدون تو از رازش قشنگ تری! tag:http://love-29.mihanblog.com 2018-04-21T17:37:07+01:00 mihanblog.com سهراب سپهری 2016-11-30T08:31:43+01:00 2016-11-30T08:31:43+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/15 ***** ***** به قول سهراب سپهری :تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی نیستاما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست..


به قول سهراب سپهری :
تو مرا یاد کنی یا نکنی 
باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست
اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست..

]]>
ببین 2016-11-30T08:22:36+01:00 2016-11-30T08:22:36+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/13 ***** ***** ببین:من دارمآرزو به آرزوتمام میشوم ...به "فــــردا" بگو:اینباریا اصلا نیایدیا تو را هم با خود بیاورد! http://uupload.ir/files/ajf7_photo_2016-11-30_11-52-55.jpg

ببین:
من دارم
آرزو به آرزو
تمام میشوم ...

به "فــــردا" بگو:
اینبار
یا اصلا نیاید
یا تو را هم با خود بیاورد!

]]>
بیا......... 2016-11-30T08:19:57+01:00 2016-11-30T08:19:57+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/12 ***** ***** بیا دست به قتل مشترکی بزنیممرا در آغوش بگیرمحکمِمحکمِمحکمصدایش نباید در بیایدفاصله را باید کُشت....! بیا دست به قتل مشترکی بزنیم
مرا در آغوش بگیر
محکمِ
محکمِ
محکم
صدایش نباید در بیاید
فاصله را باید کُشت....!

]]>
00:00 2016-11-30T08:19:20+01:00 2016-11-30T08:19:20+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/11 ***** ***** 00:00در ساعت صفر پیدا شوهمین امشب کہ من در حوالے چشمهاے تو خود را گم کرده امچند ساعتےخودت رابہ من قرض بدهبگذارتمام منروے شانہ هاے تو دلتنگے اش راهوار بزند 00:00
در ساعت صفر پیدا شو
همین امشب 
کہ من در حوالے چشمهاے تو 
خود را گم کرده ام

چند ساعتےخودت رابہ من قرض بده
بگذار

تمام من
روے شانہ هاے تو 
دلتنگے اش راهوار بزند

]]>
❣❣صفرعاشقی❣❣ 2016-11-30T08:17:42+01:00 2016-11-30T08:17:42+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/9 ***** ***** ❣❣صفرعاشقی❣❣آفتاب راپشت دروازه ی شبمنتظر نشانده امو طلوع رابه دیداری عاشقانه دعوت کرده امامشبچقدر ستاره می پاشد بر آسمان دلمو صبح که بیایدحتما تو در آغوش منی! ❣❣صفرعاشقی❣❣

آفتاب را
پشت دروازه ی شب
منتظر نشانده ام
و طلوع را
به دیداری عاشقانه دعوت کرده ام
امشب
چقدر ستاره می پاشد بر آسمان دلم
و صبح که بیاید
حتما تو در آغوش منی!

]]>
کاش میشد 2016-11-30T08:14:41+01:00 2016-11-30T08:14:41+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/8 ***** ***** کاش میشدکه کسےمےآمدباورتیره ےمارامےشست وبه مامیفهمانددل مامنزلتاریکےنیست اخم برچهرهبسےنازیباستبهترین واژه همانلبخنداستکاش مےشدکه به انگشتنخےمےبستیمتافراموش نگرددهنوزانسانیم کاش میشدکه کسےمےآمد
باورتیره ےمارا
مےشست وبه مامیفهماند
دل مامنزل
تاریکےنیست اخم برچهره
بسےنازیباست
بهترین واژه همان
لبخنداست
کاش مےشدکه به انگشت
نخےمےبستیم
تافراموش نگرددهنوز
انسانیم


]]>
آدم های گرگ صفت 2016-08-16T10:22:51+01:00 2016-08-16T10:22:51+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/7 ***** ***** تنهایی ما راگرگها بفهمند بهتراستتاآدم های گرگ صفتچرا کهگرگها بره ها را می درندواین جماعت باور ما را ... 

تنهایی ما را
گرگها بفهمند بهتراست

تا

آدم های گرگ صفت

چرا که
گرگها بره ها را می درند

واین جماعت باور ما را ... 

]]>
دیگرمنتظر کسی نیستم 2016-08-16T08:54:59+01:00 2016-08-16T08:54:59+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/6 ***** ***** دیگرمنتظر کسی نیستمهرکه آمدستاره از رویاهایم دزدیدهرکه آمدسفیدی از کبوترانم چیدهرکه آمدلبخند از لب‌هایم بریدمنتظر کسی نیستماز سرخستگی در این ایستگاه نشسته‌ام
دیگرمنتظر کسی نیستم

هرکه آمد
ستاره از رویاهایم دزدید

هرکه آمد
سفیدی از کبوترانم چید

هرکه آمد
لبخند از لب‌هایم برید

منتظر کسی نیستم
از سرخستگی در این ایستگاه نشسته‌ام

]]>
قدیما....... 2016-08-15T08:44:20+01:00 2016-08-15T08:44:20+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/5 ***** ***** قدیمابیسکویت هاهم با وفابودند«مادر» !اما الآنبیسکویت هاهم بی وفاشدن «های بای»...!!نیومده میره....... سلام خداحافظنمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم ولی روزای خوبی داشتیم ... ツ قدیما
بیسکویت هاهم با وفابودند
«مادر» !

اما الآن
بیسکویت هاهم بی وفاشدن 
«های بای»...!!
نیومده میره.......
 سلام خداحافظ
نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!
نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!
نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!
نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!
نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!
نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!
نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم 

ولی روزای خوبی داشتیم ... ツ
]]>
مشکلات زندگی 2016-08-15T08:41:45+01:00 2016-08-15T08:41:45+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/4 ***** ***** مشکلات زندگی مانند جدول کلمات متقاطع می باشند،برای حل آنها باید ابتدا به سراغ مشکلات کوچکتر رفت،گاهی مشکلات  بزرگتر خود به خود حل می شوند ،گاهی نقطه تلاقی دارند...
http://uupload.ir/files/8bpo_photo_2016-08-15_13-11-29.jpg

مشکلات زندگی مانند جدول کلمات متقاطع می باشند،

برای حل آنها باید ابتدا به سراغ مشکلات کوچکتر رفت

،گاهی مشکلات  بزرگتر خود به خود حل می شوند ،

گاهی نقطه تلاقی دارند...

]]>
دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ... 2016-08-15T08:40:24+01:00 2016-08-15T08:40:24+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/3 ***** ***** دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ... ﭘﺮواز ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ؛ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ؟ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺰارم... 
دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ...
 
ﭘﺮواز ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ؛

 ﺗﺎ ﻛﺠﺎﯾﺶ 

را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ؟
 از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺰارم... 


]]>
دلتنگی 2016-08-15T08:37:05+01:00 2016-08-15T08:37:05+01:00 tag:http://love-29.mihanblog.com/post/1 ***** ***** دلتنڪَے مثل ڪوفتگی...تصادفه اولش ...بدنت ڪَرمه حالیت نیست...ولے یه دفعه دردش شروع میشه ..و تازه مےفهمے ...چے به سرت اومده

دلتنڪَے مثل 
ڪوفتگی...

تصادفه اولش ...

بدنت ڪَرمه
 حالیت نیست...

ولے یه دفعه
 دردش شروع 
میشه ..

و تازه مےفهمے ...

چے به سرت
 اومده

]]>