دل نوشته اگه دیدی کسی از تنهایش لذت میبره، بدون راز قشنگی توی دلش داره! و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی! بدون تو از رازش قشنگ تری! http://love-29.mihanblog.com 2018-04-21T17:30:00+01:00 text/html 2016-11-30T08:31:43+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** سهراب سپهری http://love-29.mihanblog.com/post/15 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rps_photo_2016-11-30_12-01-05.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rps_photo_2016-11-30_12-01-05.jpg"> <div><br></div><div><b><font size="4" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><div><b><font size="4" color="#3366ff">به قول سهراب سپهری&nbsp;:</font></b></div><div><b><font size="4" color="#3366ff">تو مرا یاد کنی یا نکنی&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" color="#3366ff">باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست</font></b></div><div><b><font size="4" color="#3366ff">اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست..</font></b></div></div><div><br></div> text/html 2016-11-30T08:22:36+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** ببین http://love-29.mihanblog.com/post/13 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ajf7_photo_2016-11-30_11-52-55.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ajf7_photo_2016-11-30_11-52-55.jpg"></div><div><br></div><div><div><b><font size="4">ببین:</font></b></div><div><b><font size="4">من دارم</font></b></div><div><b><font size="4">آرزو به آرزو</font></b></div><div><b><font size="4">تمام میشوم ...</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">به "فــــردا" بگو:</font></b></div><div><b><font size="4">اینبار</font></b></div><div><b><font size="4">یا اصلا نیاید</font></b></div><div><b><font size="4">یا تو را هم با خود بیاورد!</font></b></div></div><div><br></div> text/html 2016-11-30T08:19:57+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** بیا......... http://love-29.mihanblog.com/post/12 <div><b><font size="5">بیا دست به قتل مشترکی بزنیم</font></b></div><div><b><font size="5">مرا در آغوش بگیر</font></b></div><div><b><font size="5">محکمِ</font></b></div><div><b><font size="5">محکمِ</font></b></div><div><b><font size="5">محکم</font></b></div><div><b><font size="5">صدایش نباید در بیاید</font></b></div><div><b><font size="5">فاصله را باید کُشت....!</font></b></div><div><br></div> text/html 2016-11-30T08:19:20+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** 00:00 http://love-29.mihanblog.com/post/11 <div><font color="#990000" size="3"><b>00:00</b></font><a href="http://saghybux.com" target="" title="00:00"></a></div><div></div><div><b><font size="3" color="#990000">در ساعت صفر پیدا شو</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">همین امشب&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">کہ من در حوالے چشمهاے تو&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">خود را گم کرده ام</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">چند ساعتےخودت رابہ من قرض بده</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">بگذار</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">تمام من</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">روے شانہ هاے تو&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">دلتنگے اش راهوار بزند</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div> text/html 2016-11-30T08:17:42+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** ❣❣صفرعاشقی❣❣ http://love-29.mihanblog.com/post/9 <div><b><font size="3" color="#3333ff">❣❣صفرعاشقی❣❣</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">آفتاب را</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">پشت دروازه ی شب</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">منتظر نشانده ام</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">و طلوع را</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">به دیداری عاشقانه دعوت کرده ام</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">امشب</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">چقدر ستاره می پاشد بر آسمان دلم</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">و صبح که بیاید</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">حتما تو در آغوش منی!</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div> text/html 2016-11-30T08:14:41+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** کاش میشد http://love-29.mihanblog.com/post/8 <div><b><font size="5" color="#6633ff">کاش میشدکه کسےمےآمد</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">باورتیره ےمارا</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">مےشست وبه مامیفهماند</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">دل مامنزل</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">تاریکےنیست اخم برچهره</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">بسےنازیباست</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">بهترین واژه همان</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">لبخنداست</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">کاش مےشدکه به انگشت</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">نخےمےبستیم</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">تافراموش نگرددهنوز</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff">انسانیم</font></b></div><div><b><font size="5" color="#6633ff"><br></font></b></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div> text/html 2016-08-16T10:22:51+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** آدم های گرگ صفت http://love-29.mihanblog.com/post/7 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q2aq_angry_wolf_wallpaper.jpg" alt="http://uupload.ir/files/q2aq_angry_wolf_wallpaper.jpg"><div><br></div><div><div><b><font size="4">تنهایی ما را</font></b></div><div><b><font size="4">گرگها بفهمند بهتراست</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">تا</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">آدم های گرگ صفت</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">چرا که</font></b></div><div><b><font size="4">گرگها بره ها را می درند</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">واین جماعت باور ما را ...&nbsp;</font></b></div></div><div><br></div> text/html 2016-08-16T08:54:59+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** دیگرمنتظر کسی نیستم http://love-29.mihanblog.com/post/6 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>دیگرمنتظر کسی نیستم</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>هرکه آمد</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>ستاره از رویاهایم دزدید</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>هرکه آمد</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>سفیدی از کبوترانم چید</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>هرکه آمد</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>لبخند از لب‌هایم برید</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>منتظر کسی نیستم</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>از سرخستگی در این ایستگاه نشسته‌ام</b></font></div><div><br></div> text/html 2016-08-15T08:44:20+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** قدیما....... http://love-29.mihanblog.com/post/5 <div><font size="3"><b>قدیما</b></font></div><div><font size="3"><b>بیسکویت هاهم با وفابودند</b></font></div><div><font size="3"><b>«مادر» !</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>اما الآن</b></font></div><div><font size="3"><b>بیسکویت هاهم بی وفاشدن&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b>«های بای»...!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نیومده میره.......</b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;سلام خداحافظ</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!</b></font></div><div><font size="3"><b>نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>ولی روزای خوبی داشتیم ... ツ</b></font></div> text/html 2016-08-15T08:41:45+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** مشکلات زندگی http://love-29.mihanblog.com/post/4 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8bpo_photo_2016-08-15_13-11-29.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8bpo_photo_2016-08-15_13-11-29.jpg"> <div><br></div><div><div><b><font size="2">مشکلات زندگی مانند جدول کلمات متقاطع می باشند،</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">برای حل آنها باید ابتدا به سراغ مشکلات کوچکتر رفت</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">،گاهی مشکلات &nbsp;بزرگتر خود به خود حل می شوند ،</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">گاهی نقطه تلاقی دارند...</font></b></div></div><div><br></div> text/html 2016-08-15T08:40:24+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ... http://love-29.mihanblog.com/post/3 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vg9k_photo_2016-08-15_13-09-13.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vg9k_photo_2016-08-15_13-09-13.jpg"> <div><div><b><font size="2">دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ...</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">ﭘﺮواز ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ؛</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;ﺗﺎ ﻛﺠﺎﯾﺶ&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ؟</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺰارم...&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2016-08-15T08:37:05+01:00 love-29.mihanblog.com ***** ***** دلتنگی http://love-29.mihanblog.com/post/1 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/850m_photo_2016-08-15_13-06-11.jpg" alt="http://uupload.ir/files/850m_photo_2016-08-15_13-06-11.jpg"> <div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2">دلتنڪَے مثل&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">ڪوفتگی...</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">تصادفه اولش ...</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">بدنت ڪَرمه</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;حالیت نیست...</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">ولے یه دفعه</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;دردش شروع&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">میشه ..</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">و تازه مےفهمے ...</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">چے به سرت</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;اومده</font></b></div></div><div><br></div>